Sukuseuran säännöt

VIROLAHDEN KOSKELAT SUKUSEURA R.Y.

Hyväksytty sukukokouksessa 27.7.2013

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Virolahden Koskelat Sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Virolahden kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan sukuseuraksi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran
  toimintaan liittyviä tilaisuuksia
 • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta
 • selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja
  saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
 • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
 • pitää jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja
tai lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä hankkia varoja järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa tai ansiotoimintaan. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Hallituksen kokous hyväksyy yhdistyksen jäsenet.
Suvun jäseneksi hyväksytään jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai avioliiton kaltaisen suhteen kautta on siihen liittynyt. Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukukokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 – 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on sukukokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet (1/2) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voivat olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kahdeksan vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan sukuseuran esimieheksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi kuukautta ennen sukukokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kuukausi ennen sukukokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Sukukokous

Yhdistyksen sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään edellisen sukukokouksen jälkeiseltä ajalta tilinpäätökset,
  toimintakertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot
 6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Sukuseuran arkisto on sukuseuran purkautuessa tai sen lakkautettaessa luovutettava maakunta-
arkistolle tai Virolahden kunnanarkistolle.